5A1400 Subatomär fysik


4 poäng för F;

Mål

Kursen syftar till att ge eleverna vidgade kunskaper i kärnfysik och partikelfysik, att öka deras förståelse för de fenomen som styr universums uppbyggnad och struktur samt hur kunskaper i detta område kan användas i människans och samhällets tjänst.

Förkunskaper
5A1450 Kvantfysik

Kursinnehåll
Big Bang och universums utveckling från partiklar under extrema förhållanden via nuklosyntesen till atomkärnor och stjärnor. Mörk materia. Krafter mellan protoner och neutroner. Kärnans uppbyggnad, massa och olika sönderfallssätt. Kärnreaktioner och kärnenergi. De tre familjerna av kvarkar och leptoner. De olika krafterna och deras kraftbärare. Standardmodellen. CERN.

Kursuppläggning
Undervisningen ges i form av föreläsningar och demonstrationer. Föreläsningar: 36 timmar

Kursfordringar
En tentamen (TEN1;4 poäng)
Betygsskala: 3, 4, 5

Kurslitteratur (preliminärt)
W.S.C. Williams: Nuclear and Particle Physics (Clarendon, Oxford 1991. ISBN 0-19-852046-8, Paperback)

Examinatorer
Per Carlson och Arne Johnson